Monument Lekdijk Wijk bij Duurstede

Kijkend naar de rivier

Hier lag tot 1987 een duikersluis (regelbare waterinlaat) met een peilschaalhuisje (waterstandmeting). Deze duikersluis uit circa 1465 was aangelegd ongeveer midden in de 465 meter lange afdamming van de Rijn in 1122. Die afdamming begon stroomopwaarts bij de huidige Waterpoort in de Walmuur en liep tot een paar meter voorbij de Dijksingel stroomafwaarts. Sinds die afdamming stroomt al het water van de Neder-Rijn via de voormalige zijtak, de Lek, richting de Noordzee. Het afgedamde deel van de Rijn werd later Kromme Rijn genoemd.

Recht vooruit komt het rivierwater (bijna) tot aan de dijkvoet. Hier lag de voormalige inlaat van de duikersluis.

Stroomafwaarts is het eeuwenoude Wijkse Veer met verderop de seinpost van Rijkswaterstaat bij de kruising van het Amsterdam-Rijnkanaal met de Lek (aangelegd tussen 1933 en 1952).

Stroomopwaarts is de stuw van Amerongen (1965), onderdeel van de kanalisatie van de Neder-Rijn en Lek. Daarbij zijn bochten afgesneden waardoor waterhoogte en doorstroming regelbaar werden en de bevaarbaarheid verbeterde. Door die afsnijdingen ontstonden grote ‘dode armen’ aan weerszijden van de Neder-Rijn.

Kijkend naar de stad

Met de afdamming in 1122 en de aanleg van de rivierdijk kon het achterland, met name het Langbroekerweteringgebied en het Wijkerbroek, worden ontgonnen en in cultuur gebracht. Tot circa 1465 zorgde vooral het kwelwater van de Utrechtse Heuvelrug voor het waterniveau in de Kromme Rijn. Omdat er meer water nodig was voor de kasteelgracht en de stadsgracht is toen een primitieve waterinlaat in de dam gemaakt. In 1675 kwam op dezelfde plek een stenen duikersluis. Daarnaast had de duikersluis ook tot doel het regelen van het waterpeil in de Kromme Rijn en daarmee indirect ook van het waterpeil in de Utrechtse stadgrachten.

De zeggenschap over de duikersluis was een voortdurend twistpunt tussen allerlei belanghebbenden. De een wilde een laag, de ander een hoog waterpeil dus, wie de ‘sleutel’ van de sluis had, bezat veel macht. Daardoor veranderde de duikersluis nogal eens goed- of kwaadschiks van eigenaar.

Rond 1870 werden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Wereld Erfgoed) ten oosten van Wijk bij Duurstede een inundatiekanaal en een inlaatsluis aangelegd. Hiermee kon het waterniveau en het watervolume in de Kromme Rijn beter worden geregeld. De duikersluis verloor zijn functie en werd bij de dijkverzwaring van 1987, ook al omdat het een zwak punt in de dijk was, volgestort met beton.

Looking towards the river

Until 1987 there was a culvert-lock (adjustable water inlet) with a water gauge house (water level recording) here. This culvert, dating from about 1465, was constructed approximately in the middle of the 465 meter long damming of the Rijn (Rhine) in 1122. This damming started upstream at the current Waterpoort in the Walmuur and ran downstream until a few meters past the Dijksingel. Since that damming, all the water of the Neder-Rijn (Lower Rhine) has been flowing via the former tributary, the Lek, towards the North Sea. The dammed part of the Rijn was later called the Kromme Rijn (Crooked Rhine).

Straight ahead, the river water (almost) reaches the foot of the dike. This was the location of the former inlet of the culvert.

Downstream is the century-old Wijkse Veer (ferry), with even further the Rijkswaterstaat signaling post at the intersection of the Amsterdam-Rijn canal with the Lek (constructed between 1933 and 1952).

Upstream is the weir of Amerongen (1965), part of the canalisation of the Neder-Rijn and Lek. Curves were cut off, so that water level and flow could be regulated and improved the navigability. These cut offs created large ‘dead arms’ on both sides of the Neder-Rijn.

Looking towards the city

With the damming in 1122 and the construction of the dike, the hinterland, especially the Langbroekerwetering area and the Wijkerbroek, could be reclaimed and cultivated. Until about 1465, it was mainly the seepage water of the Utrechtse Heuvelrug that caused the water level in the Kromme Rijn. Because more water was needed for the castle moat and the city moat, a primitive water inlet was created in the dam. In 1675 a stone culvert was built on the same location. In addition, the culvert also had the purpose of regulating the water level in the Kromme Rijn and thus indirectly also the water level in the Utrecht city canals.

Authority over the culvert was a constant point of contention between all kinds of stakeholders. One wanted a low water level, the other a high water level, so whoever had the ‘key’ to the culvert-lock had a lot of power. As a result, the culvert often changed hands for good or bad reasons.

Around 1870, an inundation canal and an inlet lock were constructed east of Wijk bij Duurstede as part of the Nieuwe Hollandse Waterlinie (New Dutch Water Line – World Heritage). This made it possible to better regulate the water level and water volume in the Kromme Rijn.    The culvert-lock lost its function and was filled with concrete when the dike was reinforced in 1987, also because it was a weak point in the dike.

In Richtung Fluß

Hier befand sich bis 1987 eine Dükerschleuse oder auch Schütz genannt (ein verstellbarer Wassereintritt) mit ein Wasserstandhäuschen (Wasserstand Messung) Diese Dükerschleuse wurde etwa 1465 gebaut in der Mitte der 465 Meter langen Eindeichung des Rheins aus 1122. Die Eindeichung begann flussauf beim häutigen Waterpoort in der Walmuur und lief bis ein paar Meter vorbei der Dijksingel flussabwärts. Seit der Eindeichung strömt das Wasser des Niederrheins über die damaligen Abzweigung, der Lek, Richtung Nordsee. Das eingedämmte Teil des Rheins bekam später den Namen Kromme Rijn (Gekrümmter Rhein).

Geradeaus kommt das Flusswasser (fast) bis zum Deichfuß. Hier lag der ehemalige Einlass der Dükerschleuse.

Flussabwärts befindet sich die jahrhundertealte Wijkse Veer (Fähre). Etwas weiter bei der Kreuzung vom Amsterdam-Rheinkanal mit der Lek, befindet sich die Signalstation von Rijkswaterstaat (erbaut zwischen 1933 und 1952).

Flussaufwärts befindet sich das Wehr von Amerongen (1965), ein Teil der Kanalisierung vom Niederrhein und Lek. Die Krümmungen wurden abgeschnitten um Wasserhöhe und Durchfluss regulierbar zu machen und die Schiffbarkeit zu verbessern. Durch die Abschneidung entstanden „tote Arme” an beiden Seiten des Niederrheins.

In Richtung Stadt

Mit der Eindeichung in 1122 wurde das Hinterland, vor allem das Langbroekerweteringgebied und Wijkerbroek, erschlossen und kultiviert. Bis etwa 1465 war vor allem das Sickerwasser vom Utrechtse Heuvelrug zuständig für den Wasserstand vom Kromme Rijn. Weil mehr Wasser benötigt wurde für den Schlossgraben und die Stadtgracht, wurde ein primitiver Wassereinlass in den Deich angebracht. In 1675 kam an der gleichen Stelle eine Dükerschleuse aus Stein. Die Schleuse hatte weiter als Ziel den Wasserstand des Kromme Rijns zu regulieren und hatte somit indirekt Einfluss auf den Wasserstand der Utrechtse Stadtgrachten.

Zwischen den Interessengruppen gab es kontinuierlich Streit um Kontrolle der Schleuse. Die eine Seite wollte ein niedrigen, die andere einen hohen Wasserstand. Der Eigentümer des “Schlüssels” der Schleuse, hatte somit viel Macht. Daher änderte sich der Eigner der Schleuse oft, auf Gedeih oder Verderb.  

Um 1870 wurde als Teil der Nieuwe Hollandse Waterlinie (Neue Holländische Wasserlinie -Weltkulturerbe) östlich von Wijk bij Duurstede ein Überschwemmungskanal und eine Einlassschleuse angelegt. Hiermit konnten Wasserspiegel und Wasservolume des Kromme Rijns besser reguliert werden. Die Dükerschleuse verlor ihre Funktion und wurde bei einer Deichverstärkung in 1987 mit Beton zugeschüttet, auch weil die Schleuse ein schwacher Punkt im Deich darstellte.

En regardant la rivièr

Jusqu’en 1987, c’était le site d’un ponceau (prise d’eau réglable) avec un indicateur de niveau d’eau. Cette écluse, qui date d’environ 1465, a été construite au milieu du barrage du Rhin, long de 465 mètres, en 1122. Cet endiguement commençait en amont à l’actuel Waterpoort dans la Walmuur et se poursuivait en aval sur quelques mètres au-delà du Dijksingel. Depuis l’endiguement, toutes les eaux du Rhin inférieur s’écoulent vers la mer du Nord via l’ancien affluent, le Lek. La partie du Rhin qui a été endiguée a été appelée plus tard le Kromme Rijn (Rhin tortueux).

Tout droit, l’eau de la rivière arrive (presque) au pied de la digue. C’est là que se trouvait l’ancienne entrée de l’écluse du ponceau.

En aval se trouve le Wijkse Veer, vieux de plusieurs siècles, et plus loin le poste de signalisation du département des travaux publics au croisement du canal Amsterdam-Rhin avec la Lek (construit entre 1933 et 1952).

En amont se trouve le barrage d’Amerongen (1965), qui fait partie de la canalisation du Rhin inférieur et de la Lek. Des coudes ont été coupés afin de pouvoir réguler le niveau et le débit de l’eau et améliorer la navigabilité. Ces coupures ont créé de grands “bras morts” des deux côtés du Rhin inférieur.

En regardant la ville

Avec l’endiguement en 1122 et la construction de la digue fluviale, l’arrière-pays, notamment la zone de Langbroekerwetering et Wijkerbroek, a pu être récupéré et cultivé. Jusqu’en 1465 environ, le niveau de l’eau dans le Kromme Rijn était principalement causé par les eaux d’infiltration de la crête de la colline d’Utrecht. Comme il fallait plus d’eau pour les douves du château et le canal de la ville, une prise d’eau primitive a été réalisée dans le barrage. En 1675, une écluse submersible en pierre a été construite au même endroit. L’écluse submersible servait également à réguler le niveau d’eau de la rivière Kromme Rijn et donc indirectement le niveau d’eau des canaux de la ville d’Utrecht.

L’autorité sur l’écluse du ponceau était un point de discorde constant entre toutes sortes de parties prenantes. Certains voulaient un niveau d’eau bas, d’autres un niveau élevé, donc celui qui avait la “clé” de l’écluse possédait un grand pouvoir. Par conséquent, le sas du ponceau a souvent changé de mains, pour le meilleur et pour le pire.

Vers 1870,dans le cadre de la nouvelle ligne d’eau néerlandaise (patrimoine mondial), un canal d’inondation et une écluse d’entrée ont été construits à l’est de Wijk bij Duurstede. Cela a permis de mieux réguler le niveau et le volume de l’eau dans le Kromme Rijn. Le ponceau a perdu sa fonction et a été rempli de béton lors du renforcement de la digue en 1987, également parce qu’il constituait un point faible de la digue.