ANBI-Status

Weet waaraan u geeft!

Onze vereniging beschikt al enkele jaren over de ANBI status, die het mogelijk maakt om belastingvrij te schenken. Eventuele donateurs hebben belang bij inzicht in het functioneren van een begunstigde vereniging. Sinds 1 januari 2014 is het dan ook wettelijk verplicht om jaarstukken en beleidsplannen te publiceren op de website. Hieronder vindt u alle benodigde gegevens.

Doelstelling

De Historische Kring Tussen Rijn en Lek heeft ten doel belangstelling te wekken en kennis te verspreiden over de geschiedenis van het Kromme-Rijn gebied. De vereniging tracht dit doel te bereiken door middel van onder andere de volgende activiteiten:
•    het uitgeven van een tijdschrift en andere publicaties
•    het organiseren van lezingen en excursies
•    het oprichten, in stand houden en stimuleren van werk- en studiegroepen
•    het actief en passief bewaken van het historisch erfgoed, zowel wat betreft het landschap als roerende en onroerende zaken

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
•    Voorzitter: de heer O.J. Wttewaall
•    Secretaris: de heer J.M. van Geest
•    Penningmeester: de heer S. de Jongh

Kamer van Koophandel

Nummer: 40483045
RSIN nummer: 816595744

Beleidsplan 2018-2022

Inleiding

De historische kring “Tussen Rijn en Lek” richt zich op de historie van het gebied van de Kromme Rijn. Dit is het grondgebied van gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede. Dit gebied heeft een rijke historie. De huidige Kromme Rijn was eens de hoofdtak van de Rijn en vormde de grens van het Romeinse Rijk, de Limes. Dorestad, het huidige Wijk bij Duurstede, was eens de grootste handelsstad van noordelijk Europa. In de 19e eeuw werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie door dit gebied aangelegd.

De historische vereniging “Tussen Rijn en Lek” richt zich op de historie van het gebied van de Kromme Rijn. Dit is het grondgebied van de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede. Dit gebied heeft een rijke historie. De huidige Kromme Rijn was eens de hoofdtak van de Rijn en vormde de grens van het Romeinse Rijk, de Limes. Dorestad, het huidige Wijk bij Duurstede, was eens de grootste handelsstad van noordelijk Europa. In de 19e eeuw werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie door dit gebied aangelegd.

Monumenten, zowel gebouwde als landschappelijke, zijn er te vinden en het is eveneens een archeologisch rijk gebied. Al met al de moeite waard om de kennis van dit gebied en zijn bewoners in stand te houden, te vermeerderen en te verspreiden.

Met dit doel is de vereniging in 1966 opgericht.

In de statuten is dit als volgt verwoord: De Historische Kring Tussen Rijn en Lek heeft ten doel belangstelling te wekken en kennis te verspreiden over de geschiedenis van het Kromme-Rijngebied. De vereniging tracht dit doel te bereiken door middel van onder andere de volgende activiteiten:

 • Het uitgeven van een tijdschrift en andere publicaties;
 • Het organiseren van lezingen en excursies;
 • Het oprichten, in stand houden en stimuleren van werk- en studiegroepen;
 • Het actief en passief bewaken van het historische erfgoed, zowel wat betreft het landschap als roerende en onroerende zaken.


Dit beleidsplan geeft aan hoe, nu in 2018, de activiteiten vorm zijn gegeven en wat de speerpunten zijn voor de komende jaren.

Huidige werkwijze

Ter verspreiding van de kennis doet de vereniging het volgende:

 • Circa zesmaal per jaar wordt een lezing gehouden. Deze lezingen zijn gratis en toegankelijk voor leden en overige belangstellenden. Zij worden bij voorkeur roulerend gehouden in een zaal die gehuurd wordt in een van de drie gemeenten;
 • Viermaal per jaar wordt het tijdschrift “Het Kromme-Rijngebied” toegezonden aan de leden. Het tijdschrift heeft een eigen redactie. Gelet wordt op voldoende niveau van de artikelen. Als de inhoud daartoe aanleiding geeft kan er ook een dubbelnummer uitkomen in plaats van twee enkele nummers;
 • Een eigen boekenreeks wordt uitgegeven onder de naam “Historische Reeks Kromme-Rijngebied”. In de loop van de jaren zijn 13 delen verschenen. De vereniging heeft een boekenfonds.
 • De archeologische werkgroep “Leen de Keijzer” geeft ook eigen publicaties uit, zie www.archeologiehouten.nl.
 • Een eigen website www.tussenrijnenlek.nl wordt actueel gehouden en de vereniging is actief op “social media”.


Om te waken voor het behoud van het historische erfgoed en kennis te ontwikkelen zijn de volgende werkgroepen opgericht:

 • De archeologische werkgroep “Leen de Keijzer”. In deze werkgroep is veel deskundigheid. Zij zijn voortdurend actief met het bodemarchief. In het “Oude Station” in Houten hebben zij een eigen museum, waarin wisselende algemene of thematentoonstellingen met zowel eigen als ingeleend (veelal eigen) materiaal ingericht worden. Lespakketten zijn ontwikkeld, waarmee gastonderwijs gegeven wordt. Zij zijn deelnemer in het provinciale cursusaanbod van Kunst Centraal voor het basisonderwijs en geven lezingen. De werkgroep heeft een eigen website. www.archeologiehouten.nl en is actief op “social media”;
 • In 2017 hebben amateur archeologie medewerkers in de gemeente Wijk bij Duurstede zich aangesloten bij de Historische kring Tussen Rijn en Lek;
 • De werkgroep “Oral History” verzorgt interviews met oudere streekbewoners en vullen daarmee het “geheugenarchief” van de Kromme-Rijnstreek;
 • De werkgroep “Genealogie en Historisch onderzoek” heeft tot doel genealogische informatie te verzamelen en toegankelijk te maken;
 • Binnen de vereniging zijn op dit moment twee Monumentwerkgroepen actief zowel in Houten als in Bunnik. Zij fungeren als “waakhond ”bij ingrepen;
 • Voorts zijn vele leden van de vereniging actief in de organisatie van de jaarlijkse Open-Monumentendagen;
 • De werkgroep PR doet wat de naam zegt. Het in de lucht houden van een actuele website is een belangrijke activiteit.


De vereniging wordt als volgt bestuurd:
Het dagelijkse bestuur komt minimaal zesmaal per jaar bijeen. In het voorjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Hierop worden het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring voorgelegd. De kascommissie adviseert de leden.

Speerpunten van beleid

 • Continuering van de huidige werkwijze.
 • Streven naar een ledenaantal tussen de 550 en 600. Dit vraagt een extra inspanning daar het huidige ledenaantal veroudert. Om die reden wordt de vereniging meer actief op de “social media” en gaat zij op zoek naar manieren om ook andere doelgroepen te bereiken. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan workshops op wijkniveau gericht op de geschiedenis van de woonomgeving.
 • Nadrukkelijker lokaal aanwezig en waakzaam zijn. In alle drie gemeenten moet goed op de monumenten en het archeologische archief gelet worden, maar in Bunnik en Wijk bij Duurstede zijn we onvoldoende aanwezig. Medio 2017 hebben medewerkers amateur archeologie uit Wijk bij Duurstede zich aangesloten bij onze vereniging. Dit heeft onze aanwezigheid daar sterk verbeterd.
 • Het digitaliseren van alle tijdschriftbestanden. Na twee jaar wordt de inhoud voor iedereen vrij toegankelijk.
 • Het behouden van de ANBI-status en het bevorderen van schenkingen voor de vereniging of voor het boekenfonds.
 • Zeer terughoudend zijn met contributieverhogingen.
 • Meedenken met en meedoen aan de viering van historische jubilea. In de periode 2018 – 2022 zijn dat de herdenking van de tweede wereldoorlog in 2020 en de herdenking van de plaatsing van de dam bij Wijk bij Duurstede in 2022.
 • Het moderniseren van de website en het geschikt maken van de website voor smartphones.
 • Het moderniseren van allerlei administratieve zaken zoals het versturen van de Nieuwsbrief per e-mail en de overstap naar automatische incasso van de contributiegelden.

Lid worden
Voor € 25,- per jaar bent u lid van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek. Bekijk de voordelen van het lidmaatschap.
Word lid