Jaarvergadering Historische kring Tussen Rijn en Lek

De algemene ledenvergadering van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek wordt gehouden op 12 mei 2022. De vergadering begint om 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur. De locatie is Het Wapen van Werkhoven, Herenstraat 31, 3985 RR Werkhoven.

 1. Opening.
 2. Mededelingen van de voorzitter.
 3. Bestuurszaken.
  Wijzigingen bestuur: Aftredend en herkiesbaar Frits van der Leije en Jan van Geest.
 4. Notitie over de digitale afhandeling van de jaarstukken in voorjaar 2021. Bijlage 1.
 5. Jaarverslag 2021. Bijlage 2.
 6. Financieel overzicht 2021. Bijlage 3.
  – Verslag van de kascommissie (Herman de Korte en Joop van Herwijnen).
  – Goedkeuring jaarrekening 2021.
 7. Begroting 2022. Bijlage 4.
  – Toelichting begroting door de penningmeester.
  – Goedkeuring begroting 2022.
 8. Benoeming van twee nieuwe kascommissieleden.
 9. Wijziging statuten. Bijlage 5.
 10. Voorstel voor benoeming erelid.
 11. Diversen.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

* Bijlage 3 en 4 zijn hetzelfde document

Alle leden zijn geinformeerd per e-mail. Wilt u ook op de hoogte blijven? Zorg dan dat uw e-mailadres dat u gebruikt bekend bij ons is. Stuur hiervoor een e-mail naar info@tussenrijnenlek.nl.


Eerdere verslagen en vergaderstukken

Hieronder vindt u de verslagen, vergaderstukken en financiële overzichten van eerdere jaren. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar ons.